عارف نیازی ، پرتره نگار و نقاش

عارف نیازی، پرتره نگار، نقاش و طراح ایرانی

عارف نیازی ، پرتره نگار و نقاش

عارف نیازی، پرتره نگار، نقاش و طراح ایرانی

عارف نیازی ، پرتره نگار و نقاش

عارف نیازی، پرتره نگار، نقاش، طراح ایرانی
آثار ، نوشته ها و مظالب به زبان فارسی

پیوندها
عارف نیازی ونگوگ

کادوپیچ - عارف نیازی

یک صفحه کاغذ بردارید. روی آن هر آنچه درباره یک گُل می‌دانید بنویسید. ویژگی‌هایش را بنویسید. قرمز و سبز، لطیف، خوش‌بو یا بی‌بو، به آب نیاز دارد، زیباست و ... .حتی خاطراتتان را با آن بنویسید، همه چیز.
کاغذ را بردارید و دور گُل بپیچید.
  • عارف نیازی

فریدا اثر عارف نیازی

عارف نیازی، در جستجوی حقیقت و آگاهی زدایی (درباره آثار)

از حقیقت بسیار دور شده ایم! کوه چیست؟ نور چیست؟ عشق؟ زیبایی و ... . بسیاری از کلمات را که روزگاری برایمان حقیقتی بسیار شفاف بودند را می توان لیست کرد که دیگر معنای حقیقی خود را ندارند.
  • عارف نیازی